Reikia paramos

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimas

Paslaugos aprašymas Kompensacijos už būstą gali būti skiriamos:
• žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų;
• nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
• nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 - invalidais) dėl 1991m. sausio 11–13d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų.
Nepriklausomybės gynėjai, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. Sausio 11–13 d. Ir po to vykdytos agresijos, bei jų šeimoms, gauti
Aprašymas interesantui Kreipiantis dėl kompensacijų už būstą ir kitas paslaugas reikia pateikti:
Generalinės prokuratūros išduotą pažymą,
patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo
sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos
Respublikos laisvę 1991 m., faktą, jeigu asmuo buvo sunkiai ar apysunkiai sužalotas;
Generalinės prokuratūros išduotą pažymą,
patvirtinančią nepriklausomybės gynėjo
žuvimo faktą, jeigu dėl kompensacijų kreipiasi
žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimos
nariai;
Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pažymėjimą;
nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymą arba iki 2005 m. liepos 1 d. išduotą invalidumo pažymėjimą, jeigu Nepriklausomybės gynėjas buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliuoju) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
giminystės ryšį įrodančius dokumentus (nepriklausomybės gynėjų, tapusių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005-07-01 – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos, šeimų nariams bei žuvusiųjų šeimų nariams);
žuvusiojo nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą;
pažymą (pažymas) iš mokymo įstaigos, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų (įvaikių) (pažyma turi būti pateikiama po kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 dienos).
Kreipiantis dėl laidojimo išlaidų kompensacijos reikia pateikti:
nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą arba kitą nepriklausomybės gynėjo mirties faktą patvirtinantį dokumentą, arba šio dokumento kopiją;
mirus darbingo amžiaus nepriklausomybės gynėjui, – iki jo mirties dienos galiojusią darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), kurioje darbingumo netekimas (invalidumas) susietas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, o mirus senatvės pensijos amžių sukakusiam nepriklausomybės gynėjui, – darbingumo lygio pažymą, kurioje darbingumo netekimas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija buvo susietas iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, arba šio dokumento kopiją;
nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pažymėjimą arba savivaldybės administracijos, pripažinusios nepriklausomybės gynėjui teisinį statusą, pažymą, patvirtinančią teisinio statuso pripažinimą ir teisinio statuso pažymėjimo išdavimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. AD1-1953 patvirtintas Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašas
3. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. A-646 „Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-08 10:48:49