Užsiimate verslu

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas, pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas

Paslaugos aprašymas Licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Licencijos, pateikus prašymą ir visus dokumentus, kurių reikia licencijai gauti, išduodamos per 30 darbo dienų.
Išduodama licencija vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais.
Licencija turi būti laikoma vežėjo gyvenamojoje vietoje ar buveinėje.
Licencijos verstis transporto veikla išduodamos 10 metų.
Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Kelių transporto veiklos licencijų kopijų ir licencijų kopijų dublikatų išdavimas, duomenų pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Prašymo forma (-os) Įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai asmens reputacijos anketa
Prašymas išduoti licencijos (licencijos kopijos) dublikatą
Prašymas licencijai gauti ar pratęsti jos galiojimą
Prašymas pakeisti duomenis licencijoje (licencijos kopijoje)
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti savivaldybei:
1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;
2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
3. Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą arba jos kopiją (kai vežėjas fizinis asmuo);
4. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
5.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
5.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
6. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
7. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
8. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
9. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus ir vežėjo valdymo centro planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), vežėjas savivaldybei turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę.
Praradus licenciją, licencijos dublikatas išduodamas savivaldybei pateikus nustatytos formos prašymą.
Už licencijos išdavimą , pratęsimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 1996 m. lapkričio 19 d. Kelių transporto kodeksas Nr. I - 1628
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-11 įsakymas Nr. AD1-93
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-13 įsakymas Nr. AD1-1664
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 440 ,,Dėl lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 n. Gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Bankas „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52721
Paslaugos kaina 1. licencijos išdavimas, pratęsimas - 68 Eur;
2. licencijos pakeitimas, licencijos dublikato išdavimas – 7,2 Eur.
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 20
Informacija atnaujinta 2018-09-17 15:01:50