Užsiimate verslu

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijos kopijų galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ir panaikinimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybė nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, savo nustatyta tvarka raštu nedelsdama įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.
Savivaldybė priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais.
Savivaldybė priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu vežėjas:
1. pakeitęs savo valdymo centro adresą, per 15 dienų raštu neinformuoja Savivaldybės administraciją, nurodydamas naują vežėjo valdymo centro adresą ir pateikdamas teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus;
2. nepraneša apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu, per 15 dienų nuo sužinojimo apie minėtus įvykius;
3. negrąžina licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre.
Savivaldybė gali priimti sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant pažeidimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kartojantis kitiems pažeidimams, arba tuo atveju, kai vežėjas per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre, negrąžina licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.
Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:
1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
2. likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;
3. vežėjas bankrutuoja;
4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;
5. paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
6. vežėjas 15 dienų nuo licencijos (licencijos kopijos) sustabdymo negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas.
Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą, jeigu:
1. vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija;
2. paaiškėja, kad licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
3. vežėjas 15 dienų nuo licencijos (licencijos kopijos) sustabdymo negrąžina licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;
4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos galiojimas;
5. panaikinama licencija.
Savivaldybė priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Kelių transporto veiklos licencijų kopijų ir licencijų kopijų dublikatų išdavimas, duomenų pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 1996 m. lapkričio 19 d. Kelių transporto kodeksas Nr. I - 1628
2. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 20
Informacija atnaujinta 2019-03-28 10:15:25