Užsiimate verslu

Išorinės reklamos įrengimo projektų tikrinimas ir derinimas

Paslaugos aprašymas Klaipėdos miesto vyriausiasis dailininkas Mindaugas Petrulis (423 kab., tel. 39 61 65) derina projektus ir konsultuoja šiais klausimais:
dėl išorinės reklamos Savivaldybės teritorijoje įrengimo;
dėl pastatų fasadų dažymo;
dėl laikinų statinių - kioskų, lauko kavinių, aptarnavimo zonų išplėtimo prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių įrengimo ir jų estetinės išvaizdos;
dėl monumentaliosios ir dekoratyvinės dailės kūrinių mieste projektavimo ir įrengimo.

Kompleksiškai su pastato, patalpų įrengimo ar rekonstrukcijos projektu parengtus reklamos projektus derina Nuolatinė statybos komisija kiekvieną trečiadienį nuo 14.00 val. Savivaldybėje.
Taip pat projektai derinami priklausomai nuo išorinės reklamos paskirties pagal kompetenciją su:
Savivaldybės vyriausiuoju kalbos tvarkytoju (Danės g. 17, kab. 121, tel. 21 98 82);
Savivaldybės Paveldosaugos skyriaus atstovu (SN1 ir SN2 zonose, jeigu pastatai arba teritorija yra saugomi valstybės ar Savivaldybės);
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio atstovu (SN1 ir SN2 zonose, jeigu pastatai yra saugomi valstybės arba Savivaldybės ir yra saugomoje teritorijoje);
Tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis (jeigu reklaminis įrenginys yra su pamatais arba prijungtas prie inžinierinių komunikacijų);
Eismo priežiūros tarnybos atstovu, kai to reikalauja teisės aktai;
Savivaldybės Architektūros ir miesto planavimo skyriaus atstovu.
Priėmus sprendimą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo, užsakovas sumoka vietinę rinkliavą ir pateikia kvito ar mokamojo pavedimo originalą ir tinkamai patvirtintą kopiją Savivaldybės Vieno langelio ir elektroninių paslaugų skyriui (114 kab., tel. 39 61 72).
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Paslaugos vykdytojas Mindaugas Petrulis tel. 846 39 61 65 tel. mob. +370618 16 365
Prašymo forma (-os) PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Projektas (2 egz.), skaitmeninė versija (2 egz.):
- situacijos planas;
- topografinė nuotrauka (ne senesnė kaip vienerių metų), (nepateikiama, jeigu išorinė reklama įrengiama ant pastatų arba specialių transporto priemonių);
- aiškinamasis raštas;
- objekto, ant kurio įrengiama išorinė reklama, esamos situacijos fotografuota medžiaga (teritorijų, statinių, pastatų fasadų, esamų reklaminių iškabų, vitrinų, gretimybių fotofiksacija ir pan.);
- fasado arba teritorijos vaizdas su įkomponuota išorine reklama (fasadas – nurodyti iškabos vietą, atstumus, gabaritus, esamas gretimybes, vitrinas, fasado tvarkymą, spalvinį sprendimą, teritorija – teritorijos plane nurodyti išorinę reklamą su atstumais ir matmenimis, topografinį teritorijos ir požeminių tinklų planą (ne senesnį kaip vienerių metų), teritorijos tvarkymo sprendinius, dangas, apšvietimą ir pan.);
- išorinės reklamos detalizacijos (gabaritai, medžiagos, turinys, spalvinis sprendimas);
- konstrukcijos (tvirtinimo mazgai, apdailos elementai, detalizacijos ir pan.);
- apšvietimas (šviestuvai, tvirtinimai, vaizdas tamsiu paros metu, ir pan.);
- prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jeigu ženklas registruotas (numatytas naudoti išorinėje reklamoje);
- projektas turi būti patvirtintas (pasirašytas projekto vadovo, projektuotojų ir savininkų ar bendraturčių);
- reklaminės veiklos subjekto duomenys (išorinės reklamos įrengimo užsakovo, projektuotojo, gamintojo, reklamos davėjo teisingi duomenys);
- teisę disponuoti objektu, ant kurio įrengiama išorinė reklama (pastatas, statinys, teritorija ir pan.), tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos;
- sutarties tarp reklaminės veiklos subjekto (užsakovo) ir projektuotojo kopija (reklamos projektui rengti).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr 52-1884; 2008, Nr. 135-5242)
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 "Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 "Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. AD1-172 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, paraiškų ir leidimo formų patvirtinimo
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 65
Informacija atnaujinta 2016-02-08 14:20:21