Gyvenamosios vietos klausimai

Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais

Paslaugos aprašymas Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti šie asmenys: 1) Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 2) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 3) užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie nėra 2 punkte nurodyti asmenys ir kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 4) asmenys, kurie šio įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam laikotarpiui pasibaigus. Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji patalpa nesikeičia pasikeitus buto (namo) numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja. Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyventų keliose vietose. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia: 1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą; 2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas; 3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą; 4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo; 5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

Pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą nelaikomi: 1) Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme nurodyti diplomatai ir kiti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką; 2) asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą; 3) asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose; 4) nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu; 5) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose; 6) jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.. Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o jeigu savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame Savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją. Deklaruoti savo gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje adresu www.epaslaugos.lt Išsami informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą internetu pateikiama https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/gyvenamosios-vietos-deklaravimas/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-internetu/2079
Išsami informacija apie išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimą pateikiama https://www.klaipeda.lt/lt/isvykimo-is-lietuvos-respublikos-ilgesniam-nei-6-menesiai-laikotarpiui-deklaravimas/2080 .
Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje) arba prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);
3. vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta (vaiko gimimo liudijimą (akto išrašą) ir pasą arba tapatybės kortelę, jei vaikui šis dokumentas yra išduotas arba jam yra sukakę 16 m.);
4. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
5. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas);
6. atskirą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) arba ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiui) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje *;
7. vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
8. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz., gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą, santuokos liudijimą (santuokos įrašą liudijantį išrašą) ar kt.).

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o nesant techninių sąlygų, kai tik atsiras minėtos sąlygos.
Pažymos išduodamos tą pačią darbo dieną, o esant techniniams sutrikimams – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Papildoma informacija Schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
3. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
4. Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas (patvirtinta VĮ Registrų centro direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr. v-12)
5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
7. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties
8. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875)
D.U.K.
Informacija Informacija tel. (8 46) 39 61 02.
Interesantai Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g.11, 1 kab.) priimami pagal išankstinę registraciją. Registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt; dana.zemguliene@klaipeda.lt.
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. – pietų pertrauka) Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.Informacija atnaujinta 2019-01-07 16:01:07