Reikia pagalbos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo socialinę riziką patiriantiems vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams paslaugos teikimo aprašymas

Paslaugos aprašymas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba socialinę riziką patiriantiems vaikams ir likusiems be tėvų globos vaikams.
Ši paslauga teikiama vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, budinčio globėjo šeimoje.
Dokumentus dėl šių paslaugų skyrimo tvarko BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.
Bendruomeniniai vaikų globos namai tai šeimos modelio namai (name, bute), kuriuose gyvena iki 8 vaikų.
Budintis globotojas (fizinis asmuo, atitinkantis LR civiliniame kodekse keliamus globėjui reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir konsultavimo kursus), pasirašo su Globos centru (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras bei VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“) sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą
Budinčiam globotojui mokama:
- vienkartinė 1,25 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti;
- 1,0 MMA dydžio mėnesinis atlygis nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus;
- už kiekvieną apgyvendintą vaiką atlygis didinamas po 0,75 MMA;
- už kiekvieną apgyvendintą kūdikį arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis atlygis didinamas 1,0 MMA;
- 3 BSI dydžio vienkartinė išmoka vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymui budinčio globotojo šeimoje, kol bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba)

Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Jolanta Vendzelienė tel. 846 39 63 02
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a);
socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (mokinio pažymėjimą ar kt.); neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo lygio pažymą) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (tik vaikui su negalia); Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar teismo sprendimą (nutartį) ir kitus dokumentus, susijusius su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymu.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”
4. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.A1-179 ,,Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1- 368 redakcija) „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 626 redakcija) „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo"
9. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas“
10. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T2-139 „Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašas".
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debreceno g. 48, tel. (8 46) 31 47 81; 41 22 85 gerovescentras@gmail.com kaimas@sos-org.lt www.gerovescentras.lt; www.sos-vaikukaimai.lt
Informacija atnaujinta 2019-05-28 13:53:27