Reikia pagalbos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai arba iš dalies nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senų žmonių socialinės globos namuose.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Asta Samoškienė tel. 8 46 39 63 12
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai: Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,
Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) , kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.
Darbingumo lygio pažyma, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1) ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPS-2).
Įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi);
Dokumentai dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Įstaigos teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo”
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”
5. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius, Vytauto g. 13-103, tel. (8 46) 39 63 12
asta.samoskiene@klaipeda.lt arba jolanta.vendzeliene@klaipeda.lt

Eilėje dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo BĮ Klaipėdos miesto globos namuose
2019-07-01 laukia 83 asmenys.
Informacija atnaujinta 2019-07-01 15:40:03