Reikia informacijos

Gyventojų priėmimas pas Savivaldybės vadovybę, struktūrinių dalinių vadovus ir skyrių vedėjus

Paslaugos aprašymas Asmenų priėmimą pas savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotojus, Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotojus organizuoja Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyris. Asmenų priėmimas pas Administracijos departamentų vadovus, struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus vyksta pagal patvirtintą asmenų priėmimo grafiką, skelbiamą Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt adresu: https://www.klaipeda.lt/lt/-1/asmenu-priemimo-grafikas/2047
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Gyventojų priėmimas
Gyvenimo atvejai Reikia informacijos
Paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Informavimo ir e. paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Lina Kryževičienė tel. 846 39 61 20
Paslaugos vykdytojas Ingrita Zelmikaitytė tel. 846 39 61 34
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Asmenys prašymus priėmimui pas savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotojus, Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotojus Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui pateikia raštu, telefonu ir elektroniniu paštu, užpildydami patvirtintą prašymo dėl priėmimo formą ir laikydamiesi šių reikalavimų:
1. prašyme turi būti nurodoma, pas kurį savivaldybės vadovą asmuo pageidauja būti užregistruotas priėmimui, nurodomos aplinkybės, dėl ko asmuo pageidauja susitikti su savivaldybės vadovu, koks Administracijos struktūrinis padalinys ar darbuotojas sprendė jo klausimą, kuo asmuo nepatenkintas ir kokio rezultato tikisi. Prie prašymo pridedamos asmens turimos klausimo sprendimui reikšmingų dokumentų kopijos. Administracijoje turimų dokumentų kopijos nepridedamos;
2. nepriimami prašymai, kurie yra parašyti netvarkingai ir neįskaitomai, ne valstybine kalba, yra pareiškėjo nepasirašyti, nenurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo, asmens kodo nurodyti nebūtina), buveinės adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

Asmenys, negalintys atvykti į Administraciją pateikti prašymo užsiregistruoti priėmimui pas savivaldybės vadovus, registruojami telefonu, Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyrio darbuotojui interviu su asmeniu metu užpildžius nustatytos formos prašymą dėl priėmimo.

Asmenys priėmimui pas savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotojus, Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotojus registruojami:
1. kai yra akivaizdūs vilkinimo, biurokratijos ar korupcijos atvejai ir to klausimo neišsprendė Administracijos struktūriniai padaliniai;
2. kai pagal paskirstytas kuruojamas sritis asmens prašymą jau išnagrinėjo Administracijos darbuotojai ir asmens netenkina gautas atsakymas;
3. kai skundžiami Administracijos darbuotojų veiksmai.

Asmenys priėmimui pas savivaldybės merą, savivaldybės mero pavaduotojus, Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotojus neregistruojami:
1. jei Administracija nėra įgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų;
2. jei asmens prašymo nustatyta tvarka neišnagrinėjo kiti Administracijos darbuotojai pagal nustatytą kompetenciją ir neparengtas atsakymas į ankstesnį asmens prašymą tuo pačiu klausimu;
3. jei tas pats asmuo pakartotinai kreipiasi tuo pačiu klausimu ir prašyme nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, nepateikiama papildomų teisiškai pagrįstų argumentų, leidžiančių ginčyti ankstesnį atsakymą ar sprendimą.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. AD1-411 „Dėl asmenų aptarnavimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 34
Informacija atnaujinta 2019-04-03 16:40:13