Gyvenamosios vietos klausimai

Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)

Paslaugos aprašymas Paslauga suteikiama asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus.
Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Prašymo forma (-os) Gyvenamosios vietos deklaracija
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (pildoma vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);
3. vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta (vaiko gimimo liudijimą ir pasą arba tapatybės kortelę, jei vaikui šis dokumentas yra išduotas arba jam yra sukakę 16 m.);
4. globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
5. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas);
6. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba visų bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintą sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje *;
7. vietoje patalpų savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
8. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz., gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą, santuokos liudijimą ar kt.).

Gyvenamosios patalpos savininkas gali nurodyti datą iki kurios leidžia gyventi asmeniui jam priklausančiame būste. Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo.

Gyvenamoji patalpa turi atitikti teisės aktų nustatytus minimalius naudingo patalpos ploto, tenkančio vienam asmeniui, reikalavimus. Mažiausias naudingasis būsto plotas asmeniui, būste deklaravusiam gyvenamąją vietą, turi būti ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai metrai. Jei pastato plotas yra nepakankamas, deklaracija nepriimama. Deklaruojant nepilnamečius, naudingo patalpos ploto reikalavimas netaikomas.

* Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens sutikimas ar sutikimas deklaracijoje turi būti patvirtintas:
1) notaro;
2) seniūno;
3) konsulinės įstaigos pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas laikinai gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma („Apostille“) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), nustatyta tvarka, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip;
4) kitų asmenų, kuriems įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus;
https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/gyvenamosios-vietos-deklaravimas/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-internetu/2079
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Informacija tel. (8 46) 39 61 02. Interesantai Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g.11, 1 kab.) priimami pagal išankstinę registraciją. Registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt; dana.zemguliene@klaipeda.lt. Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. – pietų pertrauka). Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau. Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o nesant techninių sąlygų, kai tik atsiras minėtos sąlygos. Paslauga teikiama neatlygintinai. Gyvenamąją vietą galima deklaruoti ir internetu. Išsami informacija apie deklaravimą internetu pateikiama https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/gyvenamosios-vietos-deklaravimas/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-internetu/2079 . PASTABA. Užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, pirmą gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia valstybės institucijai ar įstaigai, išduodančiai dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą.
Informacija atnaujinta 2019-01-07 14:48:08