Reikia paramos

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Paslaugos aprašymas Globos (rūpybos) išmoka skiriama:
- Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį;
- Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio abu tėvai (turėtas vienas iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį;
- Kai vaikas (asmuo), gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio;
- Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas:
- Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriamos ir mokamos 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį;
- Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį;
- Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio globos (rūpybos) tikslinis priedas per mėnesį.

Išmokos neskiriamos arba jų mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
- Vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicininės priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;
- Vaikui globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 gruodžio 31 d. imtinai apskrities viršininko įsteigtoje vaikų socialinės globos įstaigoje ir globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje finansuojama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.
- Asmuo, kuriam pasibaigusi globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio abu tėvai (turėtas vienas iš tėvų), daugiau kaip du kartus įstojo ir mokėsi profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programą ar daugiau kaip du kartus įstojo ir studijavo aukštosiose mokyklose pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą.

Prašymų priėmimo tvarka:
- Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka tos savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administracija;
- Pilnamečiams asmenims, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, globos (rūpybos) išmoką skiria ir moka ta Savivaldybės administracija, kurioje yra mokykla.
- Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jis nebuvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išmoką skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje jis iki išvykimo faktiškai gyveno, administracija;
- Jeigu asmuo studijuoja užsienio valstybės bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, administracija;
- Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jis nebuvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išmoką skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje jis iki išvykimo faktiškai gyveno, administracija.
- Išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti pateikimo dienos.

Elektroniniu būdu prašymas teikiamas interneto svetainėje www.spis.lt.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
2. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentą;
3. Teismo sprendimą dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
4. Duomenis apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį arba kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis:
5. Pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;
6. Pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita;
7. Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauną nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
8. Pažymą iš mokymo įstaigos, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
9. Asmens, turinčio teisę gauti globos (rūpybos) išmoką ar globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, įgaliotas asmuo be kitų reikalingų dokumentų turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-04-17 15:44:52