Duomenų pateikimas ir išdavimas

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), vykdantys Klaipėdos miesto istorinėje dalyje kompleksinį fasadų ar stogų tvarkymą arba įrengę mažosios architektūros ar puošybos elementus, vykdantiems veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais arba veiklą, skatinančią turizmą, gali kreiptis dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Petraitienė tel. 8 46 39 60 13
Paslaugos vykdytojas Tadas Kirstukas tel. 8 46 39 60 22
Aprašymas interesantui 1. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse kompleksinį pastatų fasadų ar stogų tvarkymą arba įrengę mažosios architektūros ar puošybos elementus, kartu su prašymu turi pateikti:
- juridinio asmens registravimo pažymėjimo (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) arba fizinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
- nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas už praėjusius ir einamuosius metus. Praėjusiųjų metų deklaracija turi būti su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma arba su informaciniu pranešimu apie sėkmingą elektroninės deklaracijos priėmimą;
- išlaidas pagrindžiančių dokumentų: sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų, darbų atlikimo aktų, sutarčių, sąmatų, statybinių medžiagų įsigijimo ar kitų dokumentų patvirtintas kopijas. Dokumentai turi būti išrašyti tam pačiam asmeniui, kuris deklaruoja nekilnojamojo turto mokestį už Klaipėdos miesto istorinėse dalyse esantį pastatą ar jo dalį. Kompleksiniai pastato fasado ar stogo tvarkymo darbai gali būti atlikti ūkio būdu, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Šiuo atveju asmuo turi pateikti dokumentus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;
- mokėjimo dokumentų patvirtintas kopijas: banko pavedimų, kasos pajamų orderių, kasos kvitų ar kitų dokumentų, įrodančių apie atsiskaitymą už atliktus darbus;
- Klaipėdos miesto istorinėse dalyse esančio pastato ar jo dalies nuomos ar panaudos sutarčių kopijas, jų išrašus ar kitą teisėto naudojimosi mokesčio objektu faktą įrodantį dokumentą, jei pastatas ar jo dalis perleista naudotis kitam asmeniui;
- pastato fasado tvarkybos projekto, suderinto su atsakingomis institucijomis, kopiją;
- atsakingų institucijų pritarimo (leidimo), suteikiančio teisę vykdyti statybos darbus Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, kopiją.

2. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais, kartu su prašymu turi pateikti:
- juridinio asmens registravimo pažymėjimo (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) arba fizinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
- nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją už praėjusius metus su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma arba su informaciniu pranešimu apie sėkmingą elektroninės deklaracijos priėmimą;
- patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos ar panaudos sutarčių kopijas, jų išrašus ar kitą teisėto naudojimosi mokesčio objektu faktą įrodantį dokumentą, jei veiklą vykdo kitas asmuo.

3. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą, kartu su prašymu turi pateikti:
- juridinio asmens registravimo pažymėjimo (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo) arba fizinio asmens tapatybės dokumento kopiją;
- nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopiją už praėjusius metus su Valstybinės mokesčių inspekcijos žyma arba su informaciniu pranešimu apie sėkmingą elektroninės deklaracijos priėmimą;
- deklaruoto nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma veikla, mokestinė vertė, mokesčio tarifas, mokesčio suma;

- patalpų, kuriose vykdoma veikla, nuomos ar panaudos sutarčių kopijas, jų išrašus ar kitą teisėto naudojimosi mokesčio objektu faktą įrodantį dokumentą, jei veiklą vykdo kitas asmuo.

Vadovaujantis nereikšmingos (de minimis) pagalbos reikalavimais, nustatytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, asmenys turi pateikti užpildytą „Vienos įmonės“ deklaracijos formą, parengtą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir skelbiamą interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. T2-200 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“
Informacija 1. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse kompleksinį pastatų fasadų ar stogų tvarkymą arba įrengę mažosios architektūros ar puošybos elementus, prašyme nurodo:
- prašomos lengvatos dydį;
- sutvarkyto pastato adresą;
- darbų atlikimo laikotarpį;
- faktiškai atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų arba mažosios architektūros ar puošybos elementų įrengimo sumą be PVM;
- nekilnojamojo turto, už kurį deklaruotas nekilnojamojo turto mokestis, identifikacinį (unikalų objekto) numerį;
- veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, nurodant kodą;
- informaciją apie pastato tvarkymui ar mažosios architektūros ar puošybos elementų įrengimui gautas lėšas, jų kilmę ir dydį iš kitų šaltinių: Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės, gyventojų, kitų juridinių asmenų ir kt.;
- juridinio asmens buveinės adresą arba fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio padalinio pavadinimą, kur deklaruoja nekilnojamojo turto mokestį.

2. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, susijusią su menu, dailiaisiais amatais, etnografiniais verslais, prašyme nurodo:
- kokia veikla ir nuo kada užsiimama mokesčio objekte;
- nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma nurodyta veikla ir už kurį deklaruotas nekilnojamojo turto mokestis, identifikacinį (unikalų objekto) numerį;
- deklaruoto nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimą, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma veikla, mokestinė vertė, mokesčio tarifas, mokesčio suma;
- juridinio asmens buveinės adresą arba fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio padalinio pavadinimą, kur deklaruoja nekilnojamojo turto mokestį.

3. Asmenys, vykdantys Klaipėdos miesto istorinėse dalyse veiklą, skatinančią turizmą, prašyme nurodo:
- kokia veikla ir nuo kada užsiimama mokesčio objekte;
- veiklos rūšį pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, nurodant kodą;
- nekilnojamojo turto, kuriame vykdoma nurodyta veikla, adresą ir identifikacinį (unikalų objekto) numerį;
- juridinio asmens buveinės adresą arba fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio padalinio pavadinimą, kur deklaruoja nekilnojamojo turto mokestį.

Informacija atnaujinta 2019-03-29 15:13:26