Reikia pagalbos

Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas vaikams su negalia ir su sunkia negalia

Paslaugos aprašymas Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga skiriama vaikams, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis.
Prašymą-paraišką dienos socialinės globos institucijoje paslaugai gauti raštu pateikia asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai - VšĮ „Klaipėdos specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui „Svetliačiok", Baltijos pr. 49,
VšĮ Dienos centrui „Kelias kartu“, Panevėžio g. 2.,
Asmeniui sprendimo kopija dėl dienos socialinės globos institucijoje paslaugos skyrimo išsiunčia Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Marytė Žukienė tel. (8 46) 39 63 02
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
- vaiko gimimo liudijimas;
- neįgaliojo pažymėjimas;
- šeimos gydytojo ir/ar gydytojo psichiatro medicinos dokumentų išrašas (F027/a);
- neįglumo lygio pažyma, specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
- pažyma apie šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugos skyrimo
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-09-09 įsakymas Nr. A1-255 ,,Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija VšĮ „Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok", Baltijos pr. 49, tel. (8 46) 34 59 30, el. paštas svet.mokykla@gmail.com, www.svetliaciok.lt Vieno vaiko su negalia buvimo socialinės globos institucijoje dienos įkainis– 17,75 Eur. Vieno vaiko su sunkia negalia Dienos socialinės globos institucijoje įkainis– 20,12 Eur.
VšĮ „Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok:
2019 m. liepos 1 d. vaikų su negalia skaičius - 18, laisvų vietų 2, laukiančių eilėje - 0. vaikų su sunkia negalia skaičius - 23, laisvos vietos 2, laukiančių eilėje nėra. VšĮ Dienos centras „Kelias kartu“, Kopų g. 8B-3, mob. 8 687 935 53, el. paštas keliaskartu@gmail.com, www.keliaskartu.lt Vieno vaiko su negalia buvimo socialinės globos institucijoje dienos įkainis– 23,12 Eur.
VšĮ Dienos centre „Kelias kartu“ VšĮ Dienos centre „Kelias kartu“ 2019 m. liepos 1 d. laisvų vietų nėra, laukiančių eilėje nėra.
Informacija atnaujinta 2019-07-01 15:44:31