Duomenų pateikimas ir išdavimas

Detaliųjų planų koregavimo techninio projekto rengimo metu svarstymas Teritorijų planavimo komisijoje

Paslaugos aprašymas Detaliuosiuose planuose nustatyta statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimų statinio projekto rengimo metu. Prieš tai šiam kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
Paslaugos vykdytojas Ona Petrutienė tel. 846 39 61 60
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Teritorijų planavimo komisijai pateikti 2 bylas ir 1 CD, kuriuose: Detaliojo plano pagrindinio brėžinio (ir kito brėžinio, jei koreguojami sprendiniai nurodyti ne pagrindiniame brėžinyje) kopija su pažymėta koreguojama teritorija, aiškinamasis raštas ir brėžinys su pažymėtais koreguojamais detaliojo plano sprendiniais, statinio projekto sklypo sutvarkymo dalis (sklypo planas). Bylos su prašymu priimamos trečiadieniais 111 kabinete.
Papildoma informacija Paslaugų teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos „Kompleksinių teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklės“2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8“
Informacija Tel. (8 46) 39 61 40
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:25:49