Duomenų pateikimas ir išdavimas

Civilinės būklės akto įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima 4 rūšių civilinės būklės akto įrašus liudijančių išrašų išdavimą:
- gimimo;
- santuokos;
- santuokos nutraukimo;
- mirties.
Taip pat išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimą įvairiomis kalbomis pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją. Šiuo metu Konvencijos dalyvės yra šios valstybės:
Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija, Vokietija.
Išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų ( gimimo, santuokos mirties), išduoti pagal Konvencijoje patvirtintas formas, be legalizavimo ar jam lygiaverčių formalumų priimami kiekvienos valstybės, Konvencijos dalyvės, teritorijoje.
Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.
Prašymą asmuo gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 3 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Gražina Misevičienė tel. 846 41 05 36
Paslaugos vykdytojas Augenija Gaubienė tel. 846 42 09 40
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Papildomi dokumentai:

Valstybės rinkliavos mokėjimo dokumentas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
5. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „ Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 2.9 Eur – už civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, trečiadienis, ketvirtadie-nis, penktadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., šeštadienis 8.00–10.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 8 kabine-tas, tel. (8 46) 42 09 40,
el.p. augenija.gaubiene@klaipeda.lt

Informacija atnaujinta 2019-01-10 16:45:48