Duomenų pateikimas ir išdavimas

Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas

Paslaugos aprašymas Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo :
1. Asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu.
2. Suinteresuoto asmens prašymu.
3. Savo iniciatyva.
Prašymas pateikiamas bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami ir papildomi, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas.
Civilinės būklės aktų įrašai taisomi, kai: 1) civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta; 2) buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.
Kai civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas asmens , kuriam jis įrašytas, arba suinteresuoto asmens prašymu, šis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas.
Jeigu asmuo negali jų pateikti, civilinės metrikacijos įstaiga gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo. Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Lijana Lickūnienė tel. 8 46 410534
Prašymo forma (-os) Prašymas ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar pildomas, jeigu reikalingi duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę: gimimą, santuoką, santuokos nutraukimą, mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
3. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
4. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 4.9 Eur - už civilinės būklės akto įrašo papildymą, pakeitimą, ištaisymą;
2.9 Eur - už civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo laikas: antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 2 a., 7 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, el. p.lijana.lickuniene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-04-09 09:29:53