Reikia paramos

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

Paslaugos aprašymas Teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos) turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:
- nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnyje nurodytų sąlygų;
- įsiskolinusieji už būsto šildymą, karštą ar geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą;
Kompensacijos taip pat gali būti skiriamos kitais Įstatyme nenumatytais atvejais (išimties tvarka).

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensaciją, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:
- šildymo sezono metu – būsto šildymo išlaidų, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio;
- išlaidos už geriamojo vandens kiekį viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
- išlaidos už karšto vandens kiekį viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.
Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.
Sužinoti preliminarų piniginės socialinės paramos dydį galima pasinaudojus būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle interneto svetainėje www.spis.lt
Prašymus dėl kompensacijų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių kompensacijų ir valstybės paramos skyrimas, susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinės pašalpos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (sutrumpinta)
Šeimos duomenys socialinei paramai gauti
Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį
Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4 forma)
Vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų veiklos pobūdis
SP-4 forma. 1 priedas
SP-4 forma. 2 priedas
SP-4 forma. 3 priedas
SP-4 forma. 4 priedas
SP-4 forma. 5 priedas
SP-4 forma. 6 priedas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prie prašymo-paraiškos pridedami bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens dokumentai (pažymos, asmeninių banko sąskaitų išrašai ir kt. dokumentai), apie pajamas, turimą turtą, veiklos pobūdį bei kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
Informacija Vytauto g. 13, tel. 8 (46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. 8 (46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-06-21 15:01:05