Reikia pagalbos

Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas

Paslaugos aprašymas Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:
-specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
-specialusis techninės pagalbos priemonių - bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio - poreikis;
-specialusis techninės pagalbos priemonių - kitų, nei nurodyta aukščiau, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
-specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis:
-asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų pritaikytas būstas;
-kiti asmeniui teisėtai atstovaujantys asmenys (tėvai ( įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, globėjas (rūpintojas), vietos savivaldybės socialinis darbuotojas).
Kitos būsto pritaikymo žmonėms su negalia sąlygos:
būsto teisinio statuso reikalavimai:
-būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymu nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta;
-būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus atvejus, kai kredito įstaiga arba bankas leidžia pritaikyti būstą, kai šis yra įkeistas;
-būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
-dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);
-naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
-būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
-būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
-būstas priklauso nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, arba savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas).
Suformavus bylą dokumentai perduodami Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriui, kuris vykdo būsto pritaikymo darbus.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Sonata Bagdonienė tel. mob. 846 39 63 12
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška dėl būsto pritaikymo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
Neįgaliojo pažymėjimą;
Mokinio ar studento pažymėjimą (teikia besimokantys asmenys);
Išrašą iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;.
Išrašą iš asmens medicininių dokumentų apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį (Forma 027/a) arba galiojančios asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį;
Kitą pareiškėjui svarbią informaciją.
Prieš komisijos posėdį pareiškėjams, pateikusiems prašymus pritaikyti būstą ir kuriems preliminariai numatoma, kad būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas nurodydamas dokumentų pateikimo terminą ir vietą raštu paprašo pateikti šiuos papildomus dokumentus: išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (jeigu pasikeitė pareiškėjo sveikatos būklė);
būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc. + 1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
kredito įstaigos ar banko sutikimą vykdyti būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas yra įkeistas kredito įstaigai ar bankui;
buto inventorinės bylos kopiją (kai pritaikomas butas).

Dokumentai dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia priimami:
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriuje, Vytauto g. 13, 106 kab., tel. 8 (46) 39 63 12
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Klaipėdos mieto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. AD1-586 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Tel.: (8 46) 39 63 12, 39 63 14
Informacija atnaujinta 2019-07-08 14:07:15