Gyvenamosios vietos klausimai

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas, taikymas

Paslaugos aprašymas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas yra alternatyvi paramos būstui išsinuomoti forma, kurios taikymas numatytas Lietuvos Respublikos paramos būstui išsinuomoti įstatyme. Šia paramos būstui išsinuomoti forma gali pasinaudoti visi į savivaldybės sudarytą turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą įrašyti asmenys ir šeimos bei teisę į socialinio būsto nuomą be eilės turintys asmenys ir šeimos, gavę nustatytos formos Savivaldybės administracijos direktoriaus ar ji įgalioto asmens pasirašytą pasiūlymą. Per 10 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija išsiuntimo, asmuo ar šeima Savivaldybės administracijai turi pateikti savo sutikimą su pasiūlymu, o per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos- prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių kompensaciją sąrašą kartu su pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą privataus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kompensacijos gavimo laikotarpiu asmenys ir šeimos iš turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo neišbraukiami.
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos;
Pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudaryta privataus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis, įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
Metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-150 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
4. Prašymų suteikti paramą būstui priėmimo, turinčių teisę gauti paramą ir ją gaunančių asmenų ir šeimų sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. AD1-1966 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui priėmimo, turinčių teisę gauti paramą ir ją gaunančių asmenų ir šeimų sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 60 25
Informacija atnaujinta 2018-01-16 16:42:49