Gyvenamosios vietos klausimai

Asmenų ir šeimų įrašymas į sąrašą socialinio būsto nuomai

Paslaugos aprašymas Ši paslauga reglamentuoja valstybės paramą socialinio būsto nuomai.
Teisę būti įrašytais į sąrašą socialinio būsto nuomai turi asmenys ir šeimos:
kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
asmens be šeimos: pajamos – 38 VRP*, turtas** – 93 VRP*;
dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos – 76 VRP*; turtas** – 168 VRP*;
keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos – 22 VRP* vienam asmeniui
turtas** – 75 VRP*.
* VPR (valstybės remiamos pajamos), 1 VRP = 122 eurai;
** deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose
jeigu neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų;
jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų jei asmuo yra neįgalus ar serga lėtine liga, įrašyta į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma, ir šeima, kurioje yra tokių asmenų.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Daiva Deimantienė tel. 846 39 63 13
Prašymo forma (-os) Prašymas įrašyti į sąrašą savivaldybės socialinio būsto nuomai ar nuomojamo iš savivaldybės būsto sąlygų pagerinimui
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas;
neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar neįgaliojo pažymėjimą (senatvės pensijos amžiaus asmenims), išduotą Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus;
tėvų mirties liudijimus ar įsiteisėjusį teismo sprendimą apie tėvų teisių atėmimą (našlaičiams ar be tėvų globos likusiems asmenims);
pažymą iš gydymo įstaigos (sergantiems sunkių formų lėtinėmis ligomis);
pažymą apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas, išduotą VĮ Registrų centro;
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, išduotą Klaipėdos miesto savivaldybės Gyvenamosios vietos deklaravimo poskyrio.
Asmenys privalo būti deklaravę kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikdami VMI deklaraciją iki gegužės 1 d.
Pastaba. Savivaldybė, gavusi asmens (šeimos atveju—visos šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis, informaciją apie šeimos sudėtį, asmens (šeimos) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį LR teritorijoje, deklaruotą gyvenamąją vietą, deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) gauna pati.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. A1-195 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas
6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-20 įsakymu Nr. AD1-1966 patvirtintas Prašymų suteikti paramą būstui priėmimo, turinčių teisę gauti paramą ir ją gaunančių asmenų ir šeimų sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas
Informacija Tel. (8 46) 39 63 13
Informacija atnaujinta 2018-01-16 08:38:27