Duomenų pateikimas ir išdavimas

Asmens vardo ir pavardės keitimas

Paslaugos aprašymas Nustatytos formos prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę pareiškėjas gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai arba per metrikacijos elektroninių paslaugų informacinę sistemą ( MEPIS ).
Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai.
Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau – konsulinė įstaiga) jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.
Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba konsulinę įstaigą.
Jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
Pateikiant prašymą per konsulines įstaigas, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Gražina Misevičienė tel. 846 41 05 36
Paslaugos vykdytojas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Prašymo forma (-os) Prašymas pakeisti 16 m. sulaukusio asmens vardą ir pavardę
Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 m. nepilnamečio vaiko vardą ir pavardę
Aprašymas interesantui 1. Asmens tapatybės dokumentai: 1.1. Lietuvos Respublikos piliečio galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė. 1.2. Užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. 1.3. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažy-mėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi kelionės dokumento.
1.4. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Metrikiniai dokumentai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimo priėmimui, jeigu reikalingi duomenys nėra įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazę.

Būtini papildomi dokumentai:
- kai pavardė keičiama į patėvio (pamotės), buvusio globėjo (buvusio ar esamo rūpintojo) pavardę, turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad konkretus asmuo yra pareiškėjo patėvis (pamotė), buvo globėjas (buvo ar yra rūpintojas), taip pat patėvio (pamotės) ar globėjo (rūpintojo) laisvos formos rašytinis sutikimas dėl pareiškėjo pavardės pakeitimo;
- kai pavardė keičiama dėl to, kad asmuo pasikeitė pavardę užsienio valstybėje, turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad pareiškėjo pavardė pakeista užsienio valstybėje;
- kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, turi būti pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas. Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
- kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, raštu turi būti pateikiamas laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo”
3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
4. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
5. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
7. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“
Įmokos kodas 52821
Paslaugos kaina 12 Eur – už vardo, pavardės pakeitimą;
2,9 Eur – už įrašą liudijančio išrašo išdavimą.
Informacija Priėmimo valandos:
6 kabinete - antradienis, ketvirtadienis 8.00-12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00-12.00 val.
7 kabinete – antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val.
Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius (S. Šimkaus g. 11)
2 a., 6 kabinetas tel. (8 46) 412397, el. p. zita.dapsiene@klaipeda.lt
2 a., 7 kabinetas tel. (8 46) 410534, el. p. lijana.lickuniene@klaipeda.lt


Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:34:25