Reikia pagalbos

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos

Paslaugos aprašymas Apgyvendinimas nakvynės namuose – laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga skiriama deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste, darbingo amžiaus socialinės rizikos asmenims nuo 18 metų ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos poreikis.
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas, pagalbos sau grupių organizavimas, esant galimybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.
Prašymą-paraišką apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugai gauti raštu pateikia asmuo (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats) BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namams, Viršutinė g. 21 arba BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų padaliniui, Šilutės pl. 8, Klaipėda.
Asmuo apie sprendimo dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Indrė Valužienė tel. (8 46) 39 61 81
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
pažyma apie sveikatos būklę (forma patvirtinta Nakvynės namų direktoriaus įsakymu);
pažyma apie pajamas;
neįgaliojo pažymėjimas, jei asmeniui nustatytas neįgalumas;
pažymos apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kiti dokumentai (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti)

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-09-25 sprendimu Nr. T2-234 patvirtintas Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašas
Informacija BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, Viršutinė g. 21, tel. (8 46) 31 12 04;
BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų padalinys,
Šilutės pl. 8, tel. (8 46) 38 11 02;
info@nakvynesnamai.lt
www.nakvynesnamai-klaipeda.lt


Informacija atnaujinta 2018-02-01 15:15:46